Allahu Remaja Dijempvt Ilahi Ketika Perjal4nan Jadi Imam & Meng4jar Al-Quran.. Waj4hnya Sangat Ten4ng Seperti T1dur

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Allahu Remaja Dijempvt Ilahi Ketika Perjal4nan Jadi Imam & Meng4jar Al-Quran.. Waj4hnya Sangat Ten4ng Seperti T1dur | Setiap yang h1dup pasti akan mer4sai m4ti. Cepat atau lamb4t ianya tidak pasti lagi. Namun, ramai yang mend4mbakan kem4t1an atau pengakh1ran yang baik iaitu disebut sebagai “husnul khatima”.

Pengakh1ran yang mulia, itulah kata-kata yang tepat digambarkan kepada Muammar Ashraf Ahmad Faizul, 21, yang kem4t!annya dicembvrui dan menjadi bualan ramai.

Pengebum!annya di Tanah Perkub0ran Islam Sungai Karang, Kuantan pada Jumaat lalu sangat lancar dan diiringi r!buan orang dari dekat atau jauh termasuk guru yang pernah mend1diknya, rakan pengaj1an, kenalan, keluarga serta pendvduk setempat.

Anak ketiga daripada sembilan beradik itu memiliki sif4t yang sangat istimewa kata bapanya, Datuk Ahmad Faizul Ghazali, 44.

Bukanlah tujuan saya berbangga mendɛd4hkan s1fat anak kepada khal4yak bagi saya semua orang ada kebaikan mas1ng-masing cuma ini lebih kepada insp1rasi, dakw4h dan teladan sekal1gus menj4wab pertanyaan (kebaikan Muammar) diajukan kepada kami sebelum ini.

“Muammar adalah se0r4ng anak yang sangat penyayang kepada orang tua, ibu bapa dan ad1k-berad1knya, mal4h kasih sayangnya dan peranannya seperti anak sulung.

“Rut1nnya, dia sering bangun malam menunaikan s0lat taub4t dan hajat untuk keselam4tan kami semua.

Muammar juga lebih suka memilih berk4wan dengan orang terbu4ng (yang tidak dipand4ng atau dijauhi orang lain) itu caranya memul1akan dan memberi s0k0ngan terhadap orang itu.

arw4h juga amat penyayang dengan ha1wan seperti uI4r, kuc1ng dan burvng seb0leh mungkin dia akan cuba mencar1 jalan untuk membantu,” katanya.

Menvrutnya, peluang meny4ksikan waj4h Muammar yang tenang ketika memand1kan jen4zahnya bersama guru pengaj1an anaknya itu menjadi satu pengal4man yang tidak dapat digamb4rkan dengan kata-kata.

Kead4an j4sad Muammar suci bers1h. Waj4hnya sangat tenang seperti t1dur nyenyak.

Urusan pengebvm1annya sangat l4ncar dan cepat serta dip1mpin seorang t0koh al-Quran dari Syria, Syeikh Must0fa Zaidan yang turvt bersama sej4k awal lagi.

Keh1Iangannya memang tiada galang g4nti dan suatu keh1Iangan bes4r buat kami, tetapi kami sangat terh4ru mengenangkan cara dia perg1 dengan segala kurniaan Allah ini sed1kit sebany4k membaluti segala kɛduk4an kami semua.

K4mi red4 dan meng4nggap ada h1kmahnya mud4h-mud4han dapat menvmpang syafaat darinya,” katanya sambil menjel4skan anaknya itu adalah penvntut Maahad Tahfiz Al-Quran Pandang Rengas, Kuala Kangsar.

Ahmad Faizul berkata, mem4ng ada perub4han ketara Muammar tunjvkkan sej4k sebulan sebelum pemerg1annya lagi, namun mereka sekeluarga tidak terlalu memik1rkannya.

Sehari sebelum kem4langan, dia beriya-iya minta meng4dakan majlis sambut4n hari lah1rnya walaupun tarikh lah1rnya pada 7 Ogos.

Dia mendes4k supaya buat awal sebab macam tak semp4t katanya.

Seb4gai bapa, saya bel1lah barang keperlvan termasuk k3k dan bel0n demi menvruti kehend4knya.

Pada malam itu, dia ada memberitahu k3k ini yang terakh1r dia makan, selepas ini t1dak dap4t makan lagi.

Kami juga tidak terfikir apabila dia juga mem4klumkan bulan Ogos nanti tidak semp4t meny4mbut kelah1rannya selain ker4p meminta mer4kam gambar ken4ngan, katanya.

Menurvtnya, Muammar kemaI4ngan pada kees0kkan harinya ketika dalam perj4lanan menuju ke temp4t dia berkh1dmat sebagai guru meng4ji dan asas peng4jian agama sej4k Per1ntah Kawalan Perger4kan (PKP).

Muammar menunggang m0tos1kal dari rumah kami di Sungai Karang meng1ringi datuknya yang berkereta ke rumahnya di Batu H1tam, Beserah pada 6.30 petang, 7 Julai lalu.

Selepas sel4mat mengh4ntar datuknya pulang, dia ke temp4t meng4jar di Cenderawas!h kira-kira 10 kil0meter dari Batu H1tam sebelum terbab1t dalam kemaI4ngan di s1tu.

M0t0s1kal yang ditungg4ngnya bertembung dengan sebuah kender4an h1ngga menyeb4bkan bahunya pat4h dan par4h di kep4Ia, katanya.

Muammar k0ma selama dua hari selepas sel4mat menj4Iani pembed4han membu4ng pend4rahan di kep4Ianya.

Pemer1ksaan d0ktor menges4hkan Muammar meng4lami keret4kan pada tempvrung kep4Ianya serta pend4rahan tervk di bah4gian 0tak.

Selep4s selesai pembɛd4han, dia k0ma dan memerlvkan b4ntuan mes1n pern4fasan seh1nggalah kira-kira 10 pagi pada Jumaat lalu, d0ktor menges4hkan pelu4ngnya t1pis apab1la 0taknya tidak berfvngsi.

Ketika itu kami dapat l1hat keadaan Muammar sed4ng n4zak apab1la tangan kak1nya sem4kin sejvk dan perl4han-lah4n menghembvskan naf4s ter4kh!r sebelum mes1n pernaf4san dim4t1kan pada 11 pagi.

Seb4gai bapa, det1k itu mem4ng satu per4saan yang sangat meny4yat hat1 apatah lagi mengen4ngkan sif4tnya yang sangat ist1mewa bagi kami semua,” katanya.

Ya Allah…Ampunilah segala d0sa-d0sa Muammar Ashraf dan masukkanlah dia ke syurga-Mu Ya Allah… Aminnn…

Kredit: blogammar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*