Senarai Nama Sahabat Nabi Muhammad Bersama Gelaran Ketokohon Mereka

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Senarai Nama Sahabat Nabi Muhammad Bersama Gelaran Ketokohon Mereka

Senarai nama 60 sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersama maksud gelaran, peribadi, ungkapan serta kisah keutamaan mereka yang terhasil dan menjadi sebutan terkenal di dalam sejarah Islam bagi umat terkemudian.

Maklumat ringkas ini diambil dari daftar isi buku berjudul “Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah” yang disusun oleh Khalid Muhammad Khalid yang telah dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf, dkk, diterbitkan oleh CV Penerbit Diponegoro Bandung.

1) MUSH’AB BIN UMAIR : Duta Islam yang pertama.

2) SALMAN AL-FARISI : Pencari kebenaran.

3) ABU DZAR AL-GHIFARI : Tokoh gerakan hidup sederhana.

4) BILAL BIN RABAH : Muadzin Rasulullah … Lambang persamaan derajat manusia.

5) ABDULLAH BIN UMAR : Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

6) SA’AD BIN ABI WAQQASH : Singa yang menyembunyikan kukunya.

7) SHUHAIB BIN SINAN : Abu Yahya yang selalu mendapat laba.

8) MU’ADZ BIN JABAL : Cendekiawan Muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.

9) MIQDAD BIN ‘AMR : Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat.

10) SA’ID BIN AMIR : Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan.

11) HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB : Singa Allah dan panglima syuhada.

12) ABDULLAH BIN MAS’UD : Yang pertama kali mengumandangakn Al-Qur’an dengan suara merdu.

13) HUDZAIFAH IBNUL YAMAN : Seteru kemunafikan – Kawan keterbukaan.

14) ‘AMMAR BIN YASIR : Seorang tokoh penghuni surga.

15) ‘UBAIDAH BIN SHAMIT : Tokoh yang gigih menentang penyelewengan.

16) KHABBAB BIN ARATS : Guru besar dalam berkorban.

17) ABU ‘UBAIDAH IBNUL JARRAH : Orang kepercayaan ummat.

18) UTSMAN BIN MAZH’UN : Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.

19) ZAID BIN HARITSAH : Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah.

20) JA’FAR BIN ABU THALIB : Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah.

21) ABDULLAH IBNU RAWAHAH : Yang bersemboyan : Wahai diri …. Jika kau tidak gugur di medan juang …. Kau tetap akan mati … Walau di atas ranjang.

22) KHALID IBNUL WALID : Ia selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa.

23) QAIS BIN SA’AD BIN ‘UBADAH : Kalau tidaklah kerana Islam, maka ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling sukai.

24) UMAIR BIN WAHAB : Jagoan Quraisy yang berbalik membela Islam yang gigih.

25) ABU DARDA : Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa.

26) ZAID IBNUL KHATTHAB : Rajawali pertempuran Yamamah.

27) THALHAH BIN UBAIDILLAH : Pahlawan perang Uhud.

28) ZUBAIR BIN AWWAM : Pembela Rasulullah s.a.w.

29) KHUBAIB BIN ‘ADI : Pahlawan yang syahid di kayu salib.

30) UMAIR BIN SA’AD : Tokoh yang tak ada duanya.

31) ZAID BIN TSABIT : Penghimpun Kitab Suci Al-Qur’an.

32) KHALID BIN SA’ID BIN ‘ASH : Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama.

33) ABU AIYUB AL-ANSHARI : Pejuang di waktu senang ataupun susah.

34) ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB : Pengurus air minum untuk Kota Suci Mekah dan Madinah (Haramain).

35) ABUHURAIRAH : Otaknya menjadi gudang perbendaharaan pada masa Wahyu.

36) AL BARRA’ BIN MALIK : Allah dan Surga.

37) UTBAH BIN GHAZWAN : “Esok lusa akan kamu lihat Pejabat-pejabat Pemerintah yang lain daripadaku”

38) TSABIT BIN QAIS : Juru bicara Rasulullah.

39) USAID BIN HUDLAIR : Pahlawan hari Saqifah.

40) ABDURRAHMAN BIN ‘AUF : “Apa sebabnya anda menangis, Hai Abu Muhammad”.

41) ABU JABIR ABDULLAH BIN ‘AMR BIN HARAM : Seorang yang dinaungi malaikat.

42) AMR IBNUL JAMUH : “Dengan cacat pincangku ini, aku bertekad merebut surga”.

43) HABIB BIN ZAID : Lambang kecintaan dan pengurbanan.

44) UBAI BIN KA’AB : “Selamat nagimu, hai Abu Munzir, atas ilmu yang kau capai”.

45) SA’ADZ BIN MU’ADZ : “Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr”.

46) SA’AD BIN UBADAH : Pembawa bendera Anshar.

47) USAMAH BIN ZAID : Kesayangan, putera dari kesayangan.

48) ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR : Pahlawan sampai saat terakhir.

49) ABDULLAH BIN ‘AMR BIN ‘ASH : Tekun beribadat dan bertaubat.

50) ABU SUFYAN BIN HARITS : Habis gelap terbitlah terang.

51) ‘IMRAN BIN HUSHAIN : Menyerupai malaikat.

52) SALAMAH BIN AL-AKWA : Pahlawan pasukan jalan kaki.

53) ABDULLAH BIN ZUBEIR : Seorang tokoh dan syahid yang luar biasa.

54) ABDULLAH BIN ABBAS : Guru ulama ummat ini.

55) ‘ABBAD BIN BISYIR : Selalu disertai cahaya Allah.

56) SUHEIL BIN ‘AMAR : Dari kumpulan orang yang dibebaskan, masuk golongan para pahlawan.

57) ABU MUSA AL-ASY’ARI : Yang penting keikhlasan, kemudian terjadilah apa yang akan terjadi.

58) THUFEIL BIN ‘AMR AD-DAUSI : Suatu fitrah yang cerdas.

59) ‘AMR BIN ‘ASH : Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi.

60) SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH : Sebaik-baik pemikul Al-Qur’an.

FirmanNya di dalam Al Quran: Yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadaNya. Dan (ingatlah) Dia lah yang mentadbirkan segala-galanya. [Wakil]

Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang Ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata), dan Dia lah Yang Maha Halus,, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.[Latiful Khabir]

(Katakanlah wahai Muhammad): “Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan (dalil-dalil dan bukti) dari Tuhan kamu; oleh itu sesiapa melihat (kebenaran itu serta menerimanya) maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa buta (dan enggan menerimanya) maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri. Dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu”.

Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu (dengan berbagai cara, untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: “Engkau telah mempelajarinya (dari orang-orang lain) “, dan supaya kami menerangkan (Al-Quran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.

Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. – (Al-An’aam 6:102-106)

Sumber: www.malaysianreview.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*